Политика за защита на личните данни

За сайта

Адрес на сайта: https://adventist.bg/

Данни за контакт

 • Име на организацията: Съюз на ЦАСД (СЦАСД)
 • Адрес: гр. София 1202, ул. Цветан Минков 11
 • Телефон: 02/8133888
 • Ел. поща: union@adventist.bg
 • Интернет страница: adventist.bg

Отговорник за защитата на личните данни

 • Име: Милен Георгиев
 • Ел. поща: secretary@adventist.bg

Какви лични данни обработваме и защо?

Съюз на ЦАСД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни СЦАСД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Съюз на ЦАСД, според договорните отношения със своите служители, събира необходимите лични данни по закон за сключване на трудови и граждански договори, според целите на трудовото законодателство.

В съгласие с чл. 9, пар. 2, подточка г) от Общия регламент за защита на данните, Съюз на ЦАСД събира следните лични данни на своите членове: трите имена, дата на раждане, дата на кръщение, пол, етнос, църковна принадлежност (към църквата от кой град принадлежи).

За нуждите на регистрация или пререгистрация на местни поделения Съюз на ЦАСД събира и ЕГН на избраните на църковни избори членове на съвети на местните поделения.

Личните данни, които събираме се използват за следните цели:

 • Статистика свързана с мисията и развитието на ЦАСД в България.
 • Комуникация, реклама и известяване за мероприятия и инициативи.
 • Регистрация и пререгистрация на местни поделения на СЦАСД

Какви са вашите основни права?

 • Да отправяте искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поискате копие от своите лични данни от администратора;
 • Да искате от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изискате от администратора изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Да направите възражение срещу обработване на ваши лични данни;
 • Да поискате и да ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттеглите съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

Актуализиране

Настоящата политика за защита на личните данни ще бъде обект на периодичен преглед и актуализиране, когато това е необходимо. Съответните промени ще бъдат отразявани в по-горното съдържание, затова ви каним периодично да го преглеждате.