За сайта

Адрес на сайта: https://adventist.bg/

Данни за контакт

Отговорник за защитата на личните данни

Какви лични данни обработваме и защо?

Съюз на ЦАСД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни СЦАСД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Съюз на ЦАСД, според договорните отношения със своите служители, събира необходимите лични данни по закон за сключване на трудови и граждански договори, според целите на трудовото законодателство.

В съгласие с чл. 9, пар. 2, подточка г) от Общия регламент за защита на данните, Съюз на ЦАСД събира следните лични данни на своите членове: трите имена, дата на раждане, дата на кръщение, пол, етнос, църковна принадлежност (към църквата от кой град принадлежи).

За нуждите на регистрация или пререгистрация на местни поделения Съюз на ЦАСД събира и ЕГН на избраните на църковни избори членове на съвети на местните поделения.

Личните данни, които събираме се използват за следните цели:

Какви са вашите основни права?

Актуализиране

Настоящата политика за защита на личните данни ще бъде обект на периодичен преглед и актуализиране, когато това е необходимо. Съответните промени ще бъдат отразявани в по-горното съдържание, затова ви каним периодично да го преглеждате.