За нас

Мисия

Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е чрез проповядване на вечното евангелие, в контекста на Тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12 сред всички хора и народи на земята, да създава ученици, като ги води към приемане на Исус Христос за личен Спасител и съединяване с Неговата църква, към служене за обществото и подготовка за скорошното завръщане на Господа.

Ние изпълняваме тази мисия под ръководството и със силата на Светия Дух чрез:

Проповядване

Като приемаме поръчението на Господ Исус Христос (Матей 28:18-20), в тези последни дни ние прогласяваме на целия свят вечното евангелие за Божията любов, която е най-пълно разкрита в живота, служенето, смъртта, възкресението и първосвещеническото служене на Неговия Син. Като признаваме Библията за непогрешимо откровение на Бога за Неговата воля, ние представяме нейната пълна вест, включително за Второто пришествие на Господ Исус Христос и за продължаващия авторитет на Неговия закон на Десетте заповеди, съдържащ напомнянето за седмия ден – събота.

Поучаване

Като признаваме, че развитието на ума и характера е важно за Божия изкупителен план, ние насърчаваме изграждането на зряло разбиране за Бога и на връзката с Него, за Неговото Слово и сътворената вселена.

Лекуване

Като утвърждаваме библейските принципи за добруване на цялостната личност, ние правим опазването на здравето и лечението на болните приоритет и чрез нашето служене за бедните и потиснатите сътрудничим със Създателя в Неговото състрадателно дело на възстановяване.

Ученичество

Като заставаме зад продължаващото духовно изграждане и развитие на всички членове на църквата, ние се грижим за новообърнатите, като ги съветваме как да водят правилен начин на живот, обучаваме ги да бъдат ефективни свидетели и ги насърчаваме към отговорност и покорство на Божията воля.