Социални дейности

Фондация АДРА България е част от Световната мрежа на АДРА. Това е благотворителна фондация на Адвентната църква с цел развитие и подпомагане. В България Фондация АДРА съществува от 1992 г. Основни дейности на АДРА България:

Здравеопазване

Подобряване здравето на хората чрез медицинска помощ и превантивна медицина. Представяне на здравни практики сред населението, скрининг на някои видове заболявания и провеждане на медицинско експо. Доставка на медицинско оборудване на много общински и държавни болници. Реализиране на проекти за безплатно лечение на различни стоматологични проблеми.

Хуманитарна помощ при бедствия

Спешна помощ за жертвите на природни и предизвикани от човека бедствия. Осъществяване на краткосрочни и дългосрочни програми за изхранване на бежанци, както и грижи за медицинското им обслужване, снабдяване с вода, храна и подслон. Спешна реакция при аварии, наводнения, пожари и други природни бедствия.
Хуманитарна помощ на уязвими групи.
Подпомагане на домове за деца, лишени от родителски грижи, старчески домове, домове на деца и възрастни със специални потребности. Доставяне на хигиенно-санитарни материали, подобряване на материалната база на домовете чрез извършване на различни видове строителни дейности.

Образование

Оказване на помощ чрез образователни програми, насочени предимно към децата и жените, с цел да се преодолее неграмотността им. Обучение в различни занаяти и умения за добра реализация в професия.

Дългосрочни проекти

Изграждане на медико-социални центрове с цел подпомагане на социално уязвими групи от населението. Изграждане на домове на бездомни семейства. Изграждане на инфраструктурни проекти с местните общини.

Директор на АДРА-България: Мариан Димитров, mdimitrov@adra.bg