Отдели

Семейно служене

Семейната връзка е най-нежната и най-святата от всички човешки връзки на земята. Бог е предвидил домът и семейството да бъдат първото и най-важното място, което да задоволява нуждата на човека от топлина, сигурност и приемане.

Той благославя дома и желае неговите членове да се подкрепят един друг в постигането на възможно най-пълноценно и достойно съществуване. Това е Неговият идеал.

Ръководена от християнските ценности, Църквата на адвентистите от семия ден обръща специално внимание на нуждите на семейството в света, в който живеем.

Приоритет е работата по възстановяване на накърнените отношения и преживявания както на отделната личност, така и на семейството като цяло. Осигурява се подкрепа на онези, кото са наранени чрез злоупотреба, изкривяване на семейните функции и нарушени взаимоотношения.

Домът и семейството често са във фокуса и на църковните богуслужения чрез проповеди, семинари и специално време, посветено на тях.

Тогава, когато е необходимо, се предлага и професионална помощ чрез работата на семейни терапевти и специалисти.