Отдели

Религиозна свобода

Църквата на адвентистите от седмия ден признава неотменимото и универсалното право на религиозна свобода на всеки човек като висш израз на Божията любов и винаги е била водена от убеждението, че трябва да полага грижи за неговото отстояване в обществото. С тази цел е създаден отдел „Религиозна свобода“. Той развива дейност в следните направления:

  1. Наблюдава как държавата спазва принципите, заложени в международни документи по въпросите на религиозната свобода, като Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека, и в каква степен те са залегнали в нашето законодателство.
  2. Организира и участва в конференции и мероприятия, посветени на взаимоотношенията между държавата, религията и изповеданията.
  3. Изработва становища по законопроекти и наредби, засягащи различни аспекти и проявления на религиозната свобода.
  4. Проследява случаи на нарушения на религиозните права с предоставяне на правна помощ за тяхното разрешаване.