Отдели

Пасторски съпруги

В живота и дейността на Църквата на адвентистие от седмия ден важно място заема присъствието на пасторската съпруга. Сферата ѝ на действие е едновременно много обща и специфична с тази на пасторите. Това ѝ дава възможност да работи и успява там, където това е невъзможно за нейния съпруг.

За да може този вид дейност да бъде по-ефективна, Църквата и нейното ръководство подпомагат пасторските съпруги в работата им за местните църкви. Организират се срещи, семинари и обучения, които имат за цел да обогатят жените професионално и да ги насърчат в тяхното служене, насочено към хората.

Сайт – http://shepherdess.adventist.bg/