Духовност

Богослужение

Богослужение в петък

Традиция е в Църквата на адвентистите от седмия ден да се провежда богослужение в петък вечер, след завършване на работния ден. Целта на това богослужение е да подготви вярващите за поклонение пред Бога в настъпващата събота, като отправи мислите им към Бога и им помогне да се отърсят от ежедневните си дела. Обикновено това е молитвено богослужение – изнася се по-кратка проповед, след която всеки, който желае, има възможност да представи своите молитви пред Бога.

Началният час на това богослужение е специфичен за всяка местна църква. Затова е добре да се информирате предварително, ако желаете да го посетите.Богослужение в събота

Това е централното богослужение на Църквата на адвентистите от седмия ден. Провежда се в събота, тъй като в Десетте Божии заповеди (в четвъртата заповед) ясно е посочено, че Божият ден е събота (Изход 20: 8-11). На множество места в Библията е описано поклонението на Божият народ в съботен ден, което е било практика и на нашия Господ Исус Христос (Лука 4:16).

Богослужението се провежда сутрин и се състои от две части – съботно училище и проповед, разделени от почивка и съобщения. В съботното училище се изучава и обсъжда тема от книжката със съботноучилищни уроци, която е определена за съответната дата. Това дава възможност на участниците да се подготвят върху урока предварително и по време на самото богослужение те могат да коментират, обсъждат, споделят и да задават въпроси. Проповедта се ръководи от пастора на църквата, а в негово отсъствие от старейшината на църквата или определен от тях човек. Тя представлява изнасяне на слово, което е основано на Библията.

Началният час на централното съботно богослужение е специфичен за всяка местна църква и затова е добре да се информирате предварително за него, ако желаете да го посетите.

Повечето местни църкви провеждат и богослужение в събота вечер, което обикновено се подготвя от младежите в църквата или от натоварени с тази отговорност лица.