Администрация

Административното ръководство на българския Съюз на Църквите на адвентистите от седмия ден работи за осигуряване на цялостното духовно и административно ръководство за служителите, отделите, спомагателните звена и институциите на Съюза. В Църквата на адвентистите от седмия ден административното ръководство на всички организационни нива, различни от местната църква, се поема от избрани служители – председател, секретар и финансов директор. Според организационното ниво, на което се намира в рамките на Църквата на адвентистите от седмия ден, българският Съюз представлява съюз от местните църкви на територията на Република България.

ВЕНЦИСЛАВ ПАНАЙОТОВ

Председател на СЦАСД

Ролята на църковната администрация, и особено тази на председателя, е да осигури общо духовно и административно ръководство за функционирането на българския Съюз на ЦАСД и всички негови институции. Ролята на председателя включва и развитие на персонала, и стратегическо планиране. Председателят подготвя и председателства заседанията на Съюзния съвет и съветва ръководителите на отдели и институции.

Ивалина Илиева

Секретар

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ

Секретар на СЦАСД

Главните отговорности на секретаря на българския Съюз са да помага за развитието на делото на съюза в съответствие с плановете и политиките, приети от Съюзния съвет на българския Съюз; да следи за съответствията на решенията на Съюзния съвет с Работната политика на Генералната конференция на ЦАСД; да събира статистическа информация и да отговаря за архива на българския Съюз.

Ренета Грушева

Секретар

СЛАВИ ЧИРПАНЛИЕВ

Финансов директор на СЦАСД

Финансовия отдел се занимава с финансовите въпроси на българския Съюз и е отговорен за осигуряване на финансово ръководство за отделите и институциите на Съюза. Разбирайки светостта на получените дарения, финансовият отдел е посветен на това да носи висшата отговорност за тяхното управление. По този начин той съдейства на българския Съюз по най-добър начин да използва своите финансови ресурси и активи за изпълнение на своята мисия.

Пламена Димитрова

Секретар