Ролята на председателя, е да осигури общо духовно и административно ръководство за функционирането на българския Съюз на ЦАСД и всички негови институции. Работи за развитие на персонала, и стратегическо планиране. Председателят подготвя и председателства заседанията на Съюзния съвет и съветва ръководителите на отдели и институции.

п-р Милен Росенов Георгиев

Председател на СЦАСД в България

Ивалина Илиева

Секретар

Секретаря на българския Съюз помага за развитието на делото на съюза в съответствие с плановете и политиките, приети от Съюзния съвет на българския Съюз. Следи за съответствията на решенията на Съюзния съвет с Работната политика на Генералната конференция на ЦАСД. Събира статистическа информация и отговаря за архива на българския Съюз.

п-р Христо Йорданов Станев

Секретар на СЦАСД в България

Ренета Грушева

Секретар

Финансовия отдел се занимава с финансовите въпроси на българския Съюз и е отговорен за осигуряване на финансово ръководство за отделите и институциите на Съюза. Разбирайки светостта на получените дарения, финансовият отдел е посветен на това да носи висшата отговорност за тяхното управление. По този начин той съдейства на българския Съюз по най-добър начин да използва своите финансови ресурси и активи за изпълнение на своята мисия.

п-р Слави Иванов Чирпанлиев

Финансов директор на СЦАСД

Пламена Димитрова

Секретар

В Църквата на адвентистите от седмия ден административното ръководство на всички организационни нива, различни от местната църква, се поема от избрани служители – председател, секретар и финансов директор.

Административното ръководство работи за осигуряване на цялостното духовно и административно ръководене на служителите, отделите, спомагателните звена и институциите на Съюза.

Според организационното ниво, на което се намира в рамките на Църквата на адвентистите от седмия ден, българският Съюз представлява съюз от местните църкви на територията на Република България.