Църквата на адвентистите от Седмия ден има добре развити административна и териториална структури в световен и национален мащаб. Това спомага за хармоничното развитие на църквата като цяло, разпределяйки ясно както отговорностите, така и техния териториален обхват.
   Съюзния съвет като пряка ръководна административна единица се избира на всеки пет години на национален събор от представители на всички църкви изпратени като избрани от тях делегати. Същият събор избира и ръководителите на различните отдели и институции.
   От своя страна избрания Съюзен съвет разпределя пасторите по църквите в оформените три административни области – Северна, Южна и Западна.
    Избрания на Събор 2010 Съюзен съвет, административно ръководство и разпределението на пасторите по съответните области може да се разгледат подробно на посочените линкове:
~~