ИЗЯВЛЕНИЕ
на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден в България
във връзка с предложението за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, позната и като Истанбулска конвенция
Като християни, адвентисти от седмия ден в България, осъждаме насилието във всичките му форми и работим за неговото ограничаване чрез различни инициативи и дейности, една от които е програмата EndItnow (http://www.enditnow.org).  
Въпреки че Конвенцията сериозно се застъпва срещу насилието над жени и домашното насилие, считаме, че редица понятия в документа предизвикват несигурност и  повдигат въпроси за начина по който се определят и разбират основни отношения в сферата на семейните ценности.  
1. Според Член 3в „пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.“ Определението е силно субективно и недостатъчно.
2. В Член 4.3 излишно и ненужно се въвежда спорното понятие социален пол след като в същия член се използват достатъчно ясните понятия сексуална ориентация и идентичност.
3. Конвенцията предписва в Член 14.1 въвеждане на учебен материал сред учащите се по въпроса за „нестереотипни роли на пола“. Реакциите в българското общество показват необходимост от по-ясно прецизиране на този текст.
 
Считаме, че преди приемането на Конвенцията е необходима широка обществена дискусия, която да представи и аргументира различните гледни точки, както и да се отчетат множеството светоусещания в обществото. Протичащия в момента не формален дебат показва, че Конвенцията е засегнала много чувствителни струни в народното съзнание, които не трябва да бъдат пренебрегвани и подминавани чрез едно гласуване в Народното събрание.  
Венцислав Панайотов,
Председател на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден в България~~