(Натиснете стрелката в дясно, за да се запознаете по-обстойно с нашите отдели)
ОТДЕЛ "ДЕТСКО СЛУЖЕНЕ"
      Отдел „Детско служене” развива вярата на децата, като ги насочва към лични взаимоотношения с техния небесен Баща. Отделът се стреми да развие множество служения, които ще водят децата при Исус и ще ги дисциплинират в тяхното ежедневно ходене с Него. В сътрудничество със Съботното училище и другите отдели осигурява  религиозното възпитание на децата, и изпълнява своята мисия, като развива разнообразни служения за деца, които включват развиване на навици за служене, изграждане на лидерски качества и осъществяване на дейности с евангелизаторска насоченост.
    Отделът насочва своите публични мероприятия, провеждани в отделни населени места, и към децата в цялата страна, като работи в тясно сътрудничество с кметствата, общините, обществените структури и медии.
    „Когато Исус каза на учениците Си да не забраняват на децата да идват при Него, Той говореше на последователите си от всички векове – църковни служители, проповедници, помощници и на всички християни. Исус привличаше децата и ни заръчва: „Не им пречете да идват”, като че иска да каже: „Те ще дойдат, ако не им пречите” (Животът на Исус, стр. 517, английско издание).
   
   Може да ползвате всички материали, които се намират на посочения по-долу линк, за да подпомогнете себе си и децата в тяхното духовно развитие.


ЗДРАВЕН ОТДЕЛ
     Църквата вярва, че нейната отговорност да направи Христос познат на света включва моралното задължение да съхрани човешкото достойнство, като се даде възможност човекът да достигне най-добро ниво на физическо, умствено и духовно здраве.
   Освен служенето на болни тази отговорност се разширява до предпазването от заболяване чрез ефективно здравно възпитание и провеждането на мерки за постигане на оптимално здраве без тютюн, алкохол, други опияти и нечисти храни.

ИЗДАТЕЛСКИ ОТДЕЛ
     Литературната служба на Църквата на Адвентистите от седмия ден съществува да прогласи чрез медии (литература) евангелието на надеждата по целия свят в това поколение.
  Нашите цели:
1. Да подобрим физическия, социален и духовен живот на хората сега и да ги приготвим за идващия нов свят.
2. Да насърчим и да подготвим всеки да споделя добрата вест на Исус за скорошното Му завръщане.
3. Да засилим вярата чрез духовно хранене, което идва от споделяне на светлината.

Уеб сайт: http://ls.sdabg.org


ОТДЕЛ "КОМУНИКАЦИИ"
      Отдел „Комуникации” изисква подкрепата на всеки мирянин, църковен служител и църковен отдел. Той осъществява провеждането на стабилна програма за обществени контакти и всички съвременни технологии за връзка, както и поддръжка на различните медии при проповядване на Евангелието.
  Елън Уайт пише:
  „Трябва да използваме всички налични средства, за да занесем Евангелието на хората. Нека използваме пресата и всяко рекламно средство, което ще привлече вниманието към делото” (Свидетелства към църквата, том 6, стр. 36).
   „Трябва да се отделят средства, за да се достигнат сърцата на хората. Някои от методите, използвани в това дело, ще бъдат различни от методите, използвани от делото в миналото” (Евангелизъм, стр. 105).

МЛАДЕЖКИ ОТДЕЛ
         Основната цел на Младежкият отдел към СЦАСД в България е да води младите хора от църквата и от обществото към спасение чрез вяра в Исус Христос и да ги прави Негови ученици. Основната дейност е в две посоки:
- организиране на национални и областни събития – летни лагери, конференции, обучения, евангелизации;
- подпомагане на местната църква в служенето сред младите.
   За работата с деца от 7 до 12 г. и от 12 до 16 г. има специални програми – "Приключенец" и "Изследовател", които са скаутски ориентирани. Отделът работи с млади хора до 35 г.ПАСТОРСКИ ОТДЕЛ
Мисия на отдела
    Асоциацията на служителите към Генералната конференция на Адвентистите от седмия ден е създадена, за да служи на глобалната църква в прогласяването на вечното евангелие и в своята божествена мисия да подготви хората за посрещането на техния Господ, Който идва скоро.
  Асоциацията цели да изпълни тази мисия чрез служението си на пастори, пасторски семейства, старейшини/водачи на групи към местна църква, както и на секретарите на Асоциацията на служителите на Aдвентистите от седмия ден.

Уеб сайт: http://pastor.sdabg.org


ОТДЕЛ "РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА"
    Отделът „Религиозна свобода” подпомага и поддържа религиозната свобода, като акцентира на свободата на съвестта. Религиозната свобода включва правото на човека да има религия или да я възприема по свой избор, да променя религиозните си убеждения в съответствие със съвестта си, да изявява религията си индивидуално или групово с други съмишленици в богослужение, съблюдаване, практикуване, свидетелстване и поучаване, зачитайки същото право и на другите.

    Информация за почивните дни и отработването им през 2012 г. може да намерите на следния линк. Като влезете в страницата, кликнете на раздела "Други".

ОТДЕЛ "СЕМЕЙНО СЛУЖЕНЕ"
    Отдел „Семейно служене” издига библейското учение за семейството и  Божия идеал за семеен живот. В същото време способства за възстановяването на накърнените отношения и преживявания в този грешен свят както на отделни личности, така и на семействата.
  Отделът се старае да улесни разбирането, единството и любовта в дома и в Божието семейство. Подхранва помирение между поколенията, обещано във вестта на Илия в Малахия 4:5, 6, и осигурява надежда и подкрепа на онези, които са били наранени чрез злоупотреба, изкривяване на функциите на семейството и нарушени отношения. Чрез възпитание на семейния живот отношенията се обогатяват и се осигуряват по-големи възможности в тях. На личности, женени двойки и семейства се помага да разполагат с професионален съвет при нужда.

ОТДЕЛ "СЛУЖБА НА ЖЕНИТЕ"
    Девизът на Огдел”Служба на жените”е:
    “Всяка жена – служител: Докосни сърце, кажи на света”
    Това е и цялостна програма, разработена с цел подкрепа на делото за разпространяване на Евангелието по метода на Исус Христос. Тя създава възможвост всяка жена да се включи в мисията на църквата. Цел номер едно е да я издигне като личност с неоценима стойност и неограничен потенциал, да я мотивира да заздрави връзката си с Исус, със своето семейство, с другите църковни членове и с хората от своята общност. Проявявайки милост и любезност към всеки, ние докосваме сърца и разказваме на света за Исус.
Отделът организира конгреси, програми против насилието над жени и деца, обучения по лидерство, инициира и участва в благотворителни акции в тясно сътрудничество с всички отдели на църквата.
70% от членовете на Световната адвентна църква са жени, също и в България.
    “Когато трябва да бъде извършено велико и решаващо дело, Бог избира за него мъже и жени, и би било загуба, ако техните таланти не се обединят.”
Евангелизъм, стр.469    
     
Уеб сайт: www.wm.sdabg.org

ОТДЕЛ "СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ И ЛИЧНО СЛУЖЕНЕ"
       Отделът "Съботно училище и лично служене" се състои от две части - Съботно училище (включващо всички възрастови нива) и Лични служби. Те са по-скоро в партньорство, отколкото в органично обединение. Споделят общи връзки и стратегии в някои случаи. В други функционират като две отделни единици под ръководството на Генералната конференция и дивизионните нива. 
Съботноучилищната част от отдела е първична система за религиозно обучение на ЦАСД и има четири цели:
- задълбочено изучаване на Свещеното Писание;
- изграждане на приятелство;
- мисионска цел;
- участие в световните мисии.
    Съставена е от редакторска служба, обучение на учители и обща система за дарения към Съботното училище, управлявана от съботноучилищния отдел към Генералната конференция.
    Частта на Личните служби се фокусира върху обучение на църковните членове за мисиониране и осигуряване на ресурси и експертиза в развиването на църковни системи и стратегии за израстване. Отдел Съботно училище / Лично служене е установен като главно средство за религиозно обучение в църквата. Съществува за да учи и прокламира Евангелието на Исус Христос в отговор на Неговата заповед в контекста на трите ангелски вести от Откровение 14:6-12. В оценка на оригиналното предназначение отдел СУ и ЛС продължава да споделя добрите вести с цел да печели и да задържа ученици, да обучава за Исус Христос мъже, жени, младежи, момчета и момичета по целия свят.
    Отдел СУ и ЛС функционира като първична система за религиозно образование и обучение на местно църковно ниво, където мнозинството адвентисти от седмия ден по света научават библейските учения, включително църковните принципи и стават мотивирани и подготвени да споделят евангелието с всеки.
Уеб сайт: http://ss.sdabg.org
Съботно училище и Лично служене

ОТДЕЛ "СЪПРУГА НА ПАСТОРА"
    Отдел „Съпруга на пастора“ се стреми да подпомогне служенето на пасторските съпруги в изключително значимата им роля в духовното им служене в местните църкви.
  Организирането на срещи, семинари и обучения има за цел да предизвика духовен растеж и професионално обогатяване в помощ на тяхното служене, насочено към хората.
   Естеството на тяхната работа им помага да успяват там, където това не е възможно за техните съпрузи. Сферата им на действие е същевременно и много обща и специфична. Затова и качеството на обучението в този отдел е основополагащо за успешното служене на пасторските семейства и води до добри резултати.


~~