• Устав на ЦАСД България
 • Църковен наръчник
 • Годишен Финансов Отчет
 • Стратегическа рамка на Съюза на ЦАСД 2016 - 2020 г.
 • Официални изявления
 • Други
Устав
Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден в България

Раздел І
ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ И ТЕРИТОРИЯ
Чл. 1. Името на организацията е СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА
АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН  (наричан за краткост в текста Съюз).
Чл. 2. (изм. – Решение на ОЦС от 22.04.2010 г., изм. – Решение на ОЦС от 23.04.2015 г.) Седалището на Съюза е в гр. София, п.к. 1202, община Столична, ул. “Цветан Минков” № 11.  
Чл. 3. /1/ Административната и религиозната дейност на Съюза обхваща
цялата територия на Република България...

    Църковният наръчник на Църквата на адвентистите от Седмия ден посочва начина на действие и функциите на местните църкви и тяхното отношение към църковните структури, изградени от членовете им. Църковният наръчник изразява също и разбирането на Църквата за християнския живот и църковното управление, както и за дисциплината, основана на библейските принципи, и е съобразен с авторитета  на  сесиите на Генералната конференция.
    Настоящото издание е последното актуално от Сесията на ГК през 2010 г. Разпространява се свободно, за да е достъпно за всички църковни членове.


ИЗРАСТВАНЕ И МИСИЯ

Визия:
Като вярват в Исус Христос, адвентистите от седмия ден, се посвещават:
  - да задълбочат личната си връзка с Бога;
  - да развиват братски взаимоотношения;
  - да споделят Благата вест и близостта на Второто пришествие.

Мисия:
  - да прокламират Вечното евангелие;
  - да призоват всички хора да станат ученици на Исус Христос;
  - да предупреждават света за скорошното завръщане на Спасителя, споделяйки Тройната ангелска вест.

Основополагащи ценности:
1. Вяра в Триединния Бог
2. Посвещение на Божието слово
3. Молитва
4.Зачитане на човешкото достойнство
5. Любов,  приемане,  доверие,  уважение,  откритост  и  взаимна  отстъпчивост  в отношенията
6. Църквата като семейство, общност, братство
7. Единството в разнообразието
8. Несебелюбиво служене
9. Креативност в мисията
10. Грижа за творението
11. Разпознаване на дадените от Бога дарби и таланти
12. Упълномощаване за служба

Стратегически цели:
- Изграждане на лична връзка с Бога
„Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не може да направите нищо.“ (Йoaн15:4, 5)

„Нашето израстване в благодатта, нашата радост, нашата полезност – всичко зависи от връзката ни с Христос. Именно чрез духовно общуване с Него – ежедневно, ежечасно – чрез пребъдване в Него ще растем в благодат.“ (E. Уайт,
„Пътят към Христос“, с. 70)

  1. Изграждане на християни преживяващи радостта от спасението идваща от едно дълбоко и истинско обръщане.
  2. Насърчаване на всекидневната опитност с Бога в молитва.
  3. Всекидневно   преживяване   на   Божието   присъствие   в   личния   живот   чрез изучаване на Библията.
  4. Насърчаване изучаването на книгите от Духа на пророчеството.

- Изграждане на христоподобни отношения в църквата
„Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.“ (1 Кор. 1:10)

„Ако някога е имало време, което да е изисквало Божиите чада да са единни, то това време е сега... Задушете всяка проява на враждебност или нелюбезност. Изкоренете всеки горчив корен.“ (Е. Уайт, “Свидетелства към църквата“, том 5, с.
228, 232)

   1. Насърчаване климат на единство и братство сред църковните членове.
   2. Създаване на атмосфера на приемане, ученичество и израстване.
   3. Издигане на библейските морално-етични принципи в отношенията на всички нива на църковната организация.
   4. Създаване на възможности за включване на всеки член в мисията на църквата.
   5. Увеличаване ангажимента на младите хора в живота на църквата.
   6. Укрепване и подпомагане на семейството.
   7. Насърчаване на връзката и приемствеността между поколенията.
   8. Насърчаване, подпомагане, обучение и развитие на пасторите.
   9. Изграждане   на   лидери   чрез   упълномощаване,   насърчение,   обучение   и менторство (Втор. 3:28).
   10. Стимулиране   екипното   начало   в   работа   на   всички   нива   на   църковната организация.

 - Достигане на хората в света.
„И   така,   идете   и   създавайте   ученици   измежду   всички   народи,   и   ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“ (Мат. 28:19, 20)

„Само Христовият метод ще даде успех в евангелизирането. Спасителят общуваше с хората като човек, който им желае доброто. Той проявяваше съчувствие, грижеше се за нуждите им и печелеше тяхното доверие. После им казваше: „Ела и Ме следвай.“ (Е. Уайт, „По стъпките на великия Лекар“, с. 143)

   1. Проповядване на евангелието с особен акцент върху тройната ангелска вест и Второто пришествие на Исус Христос.
   2. Служене ориентирано според дарбите.  
   3. Безкористно и несебелюбиво служене на нуждите на хората.
   4. Възприемане и прилагане на мисионирането като дългосрочен процес.
   5. Създаване и поддържане на трайни приятелства.  
   6. Мисионски ориентирано изграждане и развиване на структурите на църквата.
   7. Достигане до отделните субкултури и етнически общности в страната.
   8. Превръщане създаването на нови групи и църкви в приоритет.
   9. Създаване на центрове за влияние в обществото.
  10. Увеличаване ангажимента на младите хора в процеса на мисиониране.
  11. Балансирано проповядване на здравословен стил на живот.


    На тази страница ще бъдат публикувани официалните становища на Световната адвентна църква по различни въпроси – например клонирането, евтаназията, контрол на раждаемостта, сътворението.
Може да прочетете в оригинал (на английски език)  отговорите на тези и други въпроси на следната страница: http://www.adventist.org/beliefs/statements/index.html
  Тези и други статии ще бъдат преведени на български език и публикувани в този раздел на сайта.

    Изявление
от Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден в България
относно случая с убития Стефан Янев


     
   Изявление на Съюза на Църквите на адвентистите от седмия ден в България във връзка с предложението за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, позната и като Истанбулска конвенция - прочетете документа>>; свалете в pdf-формат    

   Взаимоотношения с други християнски църкви и религиозни организации - становище на Генералната конференция на Адвентистите от седмия ден - свалете в pdf-формат

   Адвентистите от седмия ден и Икуменическото движение - становище на Генералната конференция на Адвентистите от седмия ден - свалете в pdf-формат

   Изявление на Съюза на Църквите на адвентистите от Седмия ден по повод провеждането на 21.06.2014 г. на поредния гей-парад - свателетe в pdf-формат
 • Становище от представители на различни вероизповедания в България относно предложения на народни представители между първо и второ гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията - свалете в pdf-формат
 • Обръщение на д-р Ливиу Олтеану, генерален секретар на Международната асоциация за защита на религиозна свобода, до председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народното събрание на Република България - свалете в doc-формат
 • Доклад на комисията за изследване на теологията на ръкополагането - свателе в pdf-формат

 • Почивни дни и отработването им
   Правителството обяви официалните празнични и почивни дни за 2016 г.
3.03.2016 - Деня на Освобождението на България от Османско иго (четвъртък). 4.03 (петък) е почивен ден. Отработва се на 12.03 (събота)
29.04 до 02.05. 2016 - Великденски празници (4 последователни почивни дни).
6.05.2016 (петък) - Ден на храбростта и Българската армия. (3 последователни почивни дни)
24.05.2016 (вторник) - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 23.05.2016 също е почивен ден, но ще се отработва на 14.05.2016 (събота)
6.09.2016 (вторник) - Ден на Съединението на България. 5.09.2016 (понеделник) също е почивен ден, но ще се отработва на 10.09.2016 (събота)
22.09.2016 (петък) - Ден на Независимостта на България. 23.09.206 (петък) също ще е почивен ден (общо 4 почивни дни), но ще се отработва на 17.09.2016 (събота)
01.11.2016 (вторник) - Ден на народните будители - неучебен, но работен, неприсъствен ден и официален празник само за работещите в системата на „Средното образование“ – включва училища, детски градини и помощни звена. Някои частни детски градини избират да работят на този ден.
24.12.2016 (събота) - Бъдни вечер
25-26.12.2016 - Рождество (неделя и понеделник).
Календар с почивните и работни дни за 2016 г. - изтеглете

 • Решение на правителството за различните религии:
   РЕШЕНИЕ № 1020 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
    Конкретно ние, като Адвентисти, имаме на разположение шест съботни дни, ако според трудовия или служебен договор сме задължени да работим в тези дни
   Пълният документ може да прегледате на този линк.

 • Естествено развитие на църквата
Запознайте се отблизо с инициативата на Съюза на ЦАСД в България и Теологичен колеж „Стефан Константинов“ – „Естествено развитие на църквата“:
Материали за ЕРЦ:
Взаимоотношения с други християнски църкви и религиозни организации - становище на Генералната конференция на Адвентистите от седмия ден - свалете в pdf-формат
Адвентистите от седмия ден и Икуменическото движение - становище на Генералната конференция на Адвентистите от седмия ден - свалете в pdf-формат
Основания за сътрудничество - свалете в pdf-формат
Създаване на здрави адвентни църкви чрез... естествено развитие на църквата (Ръсел Бърил) -
Eдин друг поглед към Вавилон (Джордж Найт - адвентен историк) - свали в pdf-формат
Посетете и страницата на ЕРЦ - България: http://www.ncd-bg.com~~